English Česky

Studijní program Elektrotechnika, energetika a management zajišťují následující čtyři katedry, které spolu velmi úzce spolupracují nejen v procesu výuky, ale také v oblasti vědy a aplikovaného výzkumu.

Katedra elektrotechnologie

Tato katedra je garantem magisterského oboru Technologické systémy. Během studia se studenti na tomto pracovišti seznámí s řadou oblastí, kam zejména patří:

 • solární systémy a výkonové polovodičové systémy
 • ekologie průmyslu
 • elektromagnetická kompatibilita 
 • elektrochemické zdroje
 • diagnostika elektrotechnických zařízení
 • výroba elektrotechnických součástek a zařízení
 • vybrané výrobní postupy a speciální technologické procesy
 • měření a kontrola v elektrotechnologii
 • modelování a simulace
 • jakost a kvalita v elektrotechnické výrobě

Katedra elektrických pohonů a trakce

Po absolvování základní části studia mohou studenti zaměřit své studium do okruhů problémů, jimiž jsou elektrické stroje, spínací a jisticí přístroje, elektrické pohony a výkonová elektronika. Získané znalosti jsou dále rozšiřovány podle profesního zaměření dle vlastní volby studenta. Při studiu se lze na katedře setkat a samozřejmě také zapojit do spousty zajímavých projektů z těchto oblastí:

 • moderní metody řízení pohonů a optimalizace pohonů se střídavými motory
 • návrh řídicích algoritmů a jejich programová realizace pro střídavé trakční pohony
 • elektronický motor pro pomocné automobilové pohony
 • ověřování konstrukčních řešení magnetického ložiska, jeho optimalizace a způsoby řízení
 • návrh napájení a komponent pohonů technologických zařízení pro průzkum a těžbu surovin na mořském dně v extrémních hloubkách
 • netradiční pomaluběžné elektrické generátory pro větrné elektrárny
 • pohony experimentálních zařízení pro materiálový výzkum v kosmickém prostoru pro orbitální stanice
 • obvodové řešení a programové vybavení řídicích počítačů se zaměřením na distribuované systémy, zejména pro použití v trakci
 • vývoj a metodika zkoušek pro ověřování a predikci trvanlivosti spínacích přístrojů
 • vývoj pojistek pro jištění kompenzačních a středofrekvenčních kondenzátorů

Katedra elektroenergetiky

Katedra elektroenergetiky je zaměřena na řešení teoretických i aplikačních problémů řetězce výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie v následujících oblastech:

 • Rozvoj, spolupráce, řízení, spolehlivost a optimalizace v elektroenergetických soustavách. Ekologické problémy elektroenergetiky. Rozptýlená výroba elektrické energie v distribučních soustavách. Elektroenergetika průmyslových provozů. Systémy zásobování průmyslu, oblastí, měst, terciární sféry a bytové výstavby elektrickou energií, elektrické instalace objektů. Poruchy a chránění v systémech. Laboratorní testování ochranných prvků a systémů. Kvalita elektrické energie, eliminace energetických rušení. 
 • Matematické a počítačové modelování sdružených problémů z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Vybrané energeticky náročné technologie (indukční ohřev a související fyzikální procesy v tuhých i tekutých kovech). 
 • Technika vysokých napětí se zkušební stíněnou vysokonapěťovou halou vybavenou zdroji stejnosměrného napětí do 200 kV, střídavého napětí do 500 kV a impulsního napětí do 1,5 MV. Výzkum částečných výbojů v elektroenergetických zařízeních, diagnostika izolačních systémů, tvorba databázových systémů pro provozní diagnostiku, aplikace expertních systémů a umělé inteligence, rychlé přechodné a vlnové jevy, přepětí v přenosovém a distribučním systému. 
 • Světelná technika se specializovanou laboratoří. Výzkum osvětlovacích soustav a světelných polí. Analýza odrazných vlastností povrchů v interiérech. 
 • Elektrotepelná zařízení a technologie. Výzkum elektrotepelných procesů. Energetický audit a tepelná pohoda interiérů.

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Výuková a výzkumná činnost katedry je zaměřena zejména na:

 • problematika řízení elektrizační soustavy
 • ekonomická optimalizace nákladů výroby a přenosu elektrické energie
 • ekonomické analýzy výroby a distribuce tepla vč. kogenerace
 • regulace v energetice a ceny energie
 • energetická politika ČR a ekologické aspekty energetiky
 • strategické problémy rozvoje energetiky
 • metody hodnocení efektivnosti energetických investic a nástroje finanční analýzy
 • organizace a řízení podniků a společností
 • metody hodnocení efektivnosti investic
 • modely z oblasti operační analýzy a rozhodovacích procesů
 • ekonomické a finanční analýzy, včetně oceňování podniku
 • marketingové strategie a koncepce využití marketingových nástrojů
 • systémy operativního managementu výroby
 • integrované systémy řízení podniku