English Česky

Studenti programu EEM mají k dispozici široké spektrum laboratoří a učeben, ve kterých probíhá nejen výuka, zpracování vlastních bakalářských a magisterských předmětů, ale které je možno využít i při zpracování výzkumných a závěrečných (bakalářských a magisterských) prací. Mezi nejvýznamnější laboratoře patří:

 • Laboratoř vysokých napětí

  Laboratoř vysokých napětí

  může provádět napěťové zkoušky (do 200 kV DC a do 500 kV AC průmyslového kmitočtu a dále při atmosférickém a spínacím impulsu do amplitudy 1200 kV) a dále speciální zkoušky (měření a vyhodnocování výbojové činnosti v elektrických strojích a zařízeních, snímání frekvenčních charakteristik pro ověření stavu vinutí transformátorů, zkoušky přepěťových ochran pro silová a telekomunikační zařízení v rámci EMC, zjišťování charakteristik elektrostatických odlučovačů apod.).

 • Laboratoř světelné techniky

  Laboratoř světelné techniky

  je akreditována ÚCL ČR (Úřad civilního letectví) pro ověřování světelně technických parametrů letištních návěstidel. V laboratoři je možné provádět počítačové a fotometrické ověřování světelně technických kvantitativních, kvalitativních parametrů osvětlovacích soustav a návrhy osvětlovacích soustav v prostorech se zrakově náročnými činnostmi v průmyslu, ve zdravotnictví, ve školách, v kancelářích aj. 

 • Laboratoř elektrických ochran

  Laboratoř elektrických ochran

  je vybavena elektrickými ochranami starších typů i nejmodernějšími modely a dále jisticími prvky. Laboratoř je vybavena 6 měřicími pracovišti, které umožňují regulované napájení do 400 V AC a do 220 V DC. 

 • Prototypové pracoviště

  Prototypové pracoviště

  má k dispozici zařízení pro nanášení pájecích past, osazování a finální přetavení desek plošných spojů. Pracoviště je přístrojově vybaveno i pro základní měření a ověření funkce osazených desek.

 • Laboratoře mikroskopie

  Prototypové pracoviště

  je zeměřena na dva základní typy mikroskopie. Jedná se o mikroskopii optickou a mikroskopii atomárních sil. Oba typy mikroskopů jsou využívány především při výzkumu materiálů pro elektrotechniku.

 • Laboratoř klimatotechnologie

  Laboratoř klimatotechnologie

  je vybavena pro výuku, výzkum a testování v oboru klimatotechnologie a spolehlivosti. Nacházejí se zde klimatické komory určené k simulaci reálných provozních podmínek a zrychlených zkoušek spolehlivosti.

 • Laboratoř tenkých vrstev

  Laboratoř tenkých vrstev

  umožňuje studentům se prakticky seznámit s nanášením tenkých vrstev pomocí napařování a naprašování. Dále mají možnost poznat základní prvky vakuové techniky, jako jsou rotační a difuzní vývěvy, principy těsnění, kryotechniky apod.

 • Laboratoř diagnostiky součástek

  Laboratoř diagnostiky součástek

  je přístrojově orientována na vysokofrekvenční a šumovou analýzu elektronických součástek a na měření nelinearity vybraných pasivních prvků. Tyto netradiční měřicí metody jsou často používány pro posouzení kvality výroby součástek, pro odhad jejich spolehlivosti a zbytkové doby života.

 • Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

  Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

  se zabývá měřením parametrů fotovoltaických článků a solárních modulů a měničů.

 • Laboratoř očních pohybů

  Laboratoř očních pohybů

  se zaměřuje na využitelnost technologie sledování očních pohybů v oblasti vybraných neurologických onemocnění a testování vybraných pracovních kompetencí v personalistice.

 • Historická laboratoř elektrotechniky

  Historická laboratoř elektrotechniky

  je jedinečnou platformou spojující historii se současnou technikou. Studentům nabízí nejenom retrospektivní pohled na vývoj technického myšlení, techniky a technologií, které chronologicky formovaly současnost, ale zároveň jim přináší témata, která jsou historicky repetitivní a na která mohou navázat a aplikovat soudobé výpočetní, matematické i technologické znalosti.

 • Laboratoř elektrických strojů

  Laboratoř elektrických strojů

  umožňuje jejich testování do maximálního výkonu 60 kW. Je vybavena 4 univerzálními a 2 specializovanými měřícími pracovišti, 14 soustrojími (asynchronní, synchronní stroje, stejnosměrné cize a sériové buzené motory) a dalšími elektrickými stroji a přístroji (transformátory, měniče, zatěžovací odpory atd.).

 • Laboratoř elektrických pohonů a mikroprocesorové techniky

  Laboratoř elektrických pohonů a mikroprocesorové techniky

  jsou zde připraveny základní typy měničů pro řízení elektrických pohonů, se kterými jsou studenti postupně seznámeni. Zároveň je v laboratoři pracoviště s měničem vlastní výroby a moderní signálové procesory používané pro řídicí počítače elektrických pohonůjsou připraveny základní typy měničů pro řízení elektrických pohonů, se kterými jsou studenti postupně seznámeni. Zároveň je v laboratoři pracoviště s měničem vlastní výroby a moderní signálové procesory používané pro řídicí počítače elektrických pohonů.