English Česky

Profil absolventa bakalářských studijních programů skupiny EEM

Společné rysy obou programů jsou: důraz na pochopení základů elektrotechniky, a to především silové elektrotechniky. Společným základem je kvalitní výuka matematiky a fyziky, dále základy ekonomických věd, programování a počítačového řízení.

Aplikovaná elektrotechnika

Podprogram aplikovaná elektrotechnika rozvíjí především znalosti technologií používaných v elektrotechnice, znalosti spojené s provozem, údržbou a návrhem distribučních a přenosových sítí, znalosti v oblasti návrhu a řízení elektrických pohonů a trakce.

Elektrotechnika a management

V manažerské verzi programu je kladen důraz na synergii mezi poznatky o fungování elektrotechniky jako odvětví a kvalitním vzděláním v ekonomických disciplínách. Absolvent má základní povědomí o právním systému ČR, umí používat matematické nástroje pro ekonomické analýzy a samozřejmě je vzdělán i v oblasti účetnictví a strategického plánování podniku.

Uplatnění

Absolventi mohou ihned po ukončení bakalářského programu nastoupit na juniorské pozice v elektrotechnických oborech. Absolvováním programu získají znalosti pro další osobní rozvoj. Kvalita poskytovaných znalostí v matematice, elektrotechnice a fyzice směřuje absolventy především k pokračování v magisterských studijních programech takřka libovolného zaměření. Pro další rozvoj v oblasti silnoproudé elektrotechniky doporučujeme magisterské programy EEM.

Profil absolventa magisterských studijních programů skupiny EEM

Absolventi magisterských programů se stávají špičkovými odborníky v široké paletě oborů. Dle zpětné vazby od zaměstnavatelů i bývalých studentů naši absolventi poměrně rychle přecházejí do seniorských a vedoucích pozic. Na programu oceňují především šířku a hloubku získaných znalostí. V neposlední řadě část studentů pokračuje v doktorských programech a nalézá uplatnění v některém z nově vybudovaných vědecko-výzkumných center v ČR i zahraničí. Užší profilace absolventů je možná v následujících oborech EEM.

Management energetiky a elektrotechniky

Absolvent oboru je připravován pro manažerské funkce v oblasti energetiky, respektive v těch oborech hospodářství, kde je třeba uplatnit znalosti z ekonomiky a řízení energetiky (centrální orgány, finanční trh, trhy s energiemi, projektování energetických systémů apod.). Jeho vzdělání je založeno na propojení technických a ekonomicko-manažerských znalostí.

Elektrické pohony

Absolventi nacházejí uplatnění kdekoliv, kde jsou potřebné znalosti a dovednosti z oblasti návrhu, konstrukce, řízení, zkoušení a prodeje elektrických strojů, přístrojů, měničů, výkonové elektroniky a pohonů.


Elektroenergetika

Absolventi se mohou uplatnit v provozu klasických, obnovitelných i jaderných elektráren, rozvodných podnicích, energetických dispečincích, při řízení přenosu a distribuce elektrické energie, při návrzích a optimalizacích provozu energetických hospodářství podniků a elektrického osvětlení vnitřních i venkovních prostorů.

Technologické systémy

Absolventi nachází uplatnění v široké škále oborů zaměřených na výrobu, automatizaci výroby, projektování a řízení provozu a to nejenom elektrotechnických podniků. Znalosti z oborů statistické přejímky, ekologie a automatizace jím umožňují i uplatnění v projektování výroby obecně. Během studia získají i zkušenosti z technologie výroby fotovoltaických modulů, baterií, desek plošných spojů, 3D tisku, pájení, lepených spojů a mnoha dalších technologií používaných v elektrotechnice.

Zaujali jsme vás? Podejte si přihlášku!

Chci podat přihlášku