English Česky

Profil absolventa studijního oboru Ekonomika a řízení energetiky

Absolvent oboru je připravován pro manažerské funkce v oblasti energetiky, respektive v těch oborech hospodářství, kde je třeba uplatnit znalosti z ekonomiky a řízení energetiky (centrální orgány, finanční trh, trhy s energiemi, projektování energetických systémů apod.). Jeho vzdělání je založeno na propojení technických a ekonomicko-manažerských znalostí. Východiskem jsou znalosti z bakalářských technických oborů, zaměřených zejména na oblast technologie, elektrotechniky, energetiky, výpočetní techniky a řízení technických systémů.

Profil absolventa studijního oboru Ekonomika a řízení elektrotechniky

Profil absolventa představuje praxí požadovaný typ manažera, absolventa elektrotechnických studií, který je schopný vykonávat manažersko-ekonomické funkce, případně vedoucí technické funkce, zejména v oblasti elektrotechnické výroby a služeb. Na bázi technického vzdělání v rámci bakalářského studia elektrotechniky, informatiky, případně dalších technicky zaměřených oborů a jejich pokračování v magisterském studiu, získává absolvent ucelené ekonomické vzdělání, které je cíleně zaměřeno na aplikace v oblasti elektrotechniky, telekomunikací, projektování informačních systémů apod.

Profil absolventa studijního oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony

Absolventi studijního oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony nacházejí zaměstnání kdekoli, kde jsou potřebné znalosti a dovednosti z teoretické elektrotechniky návrhu, konstrukce, zkoušení a prodeje elektrických strojů, přístrojů, měničů výkonové elektroniky a pohonů.

Profil absolventa studijního oboru Elektroenergetika

Absolventi studijního oboru Elektroenergetika se mohou uplatnit v  klasických, obnovitelných i jaderných elektrárnách, rozvodných podnicích, energetických dispečincích, při řízení přenosu a distribuce elektrické energie, při návrzích a optimalizacích provozu energetických hospodářství podniků a elektrického osvětlení vnitřních i venkovních prostorů.

Profil absolventa studijního oboru Elektrotechnologie 

S ohledem na široké spektrum studované problematiky a dostatečnou teoretickou i odbornou průpravu nemají absolventi oboru problém s přechodem do praxe, ani se svým uplatněním. Mohou pracovat v organizacích zaměřených na výrobu, na automatizaci výroby, na projektování, v dodavatelských organizacích, v organizacích zaměřených na ekologickou problematiku i v řadě dalších. 

Zaujali jsme vás? Podejte si přihlášku!

Chci podat přihlášku