English Česky

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Činnost vědecko-výzkumného charakteru je zaměřena na ekonomiku a řízení energetiky či elektrotechniky. Tato činnost se rozvíjí jak v oblasti teoretického výzkumu, tak i v oblasti aplikačního charakteru v následujících směrech:

řízení elektrizační soustavy
 • problematika řízení elektrizační soustavy
 • ekonomická optimalizace nákladů výroby a přenosu elektrické energie
 • ekonomické analýzy výroby a distribuce tepla vč. kogenerace
 • regulace v energetice a ceny energie
 • energetická politika ČR a ekologické aspekty energetiky
 • metody hodnocení efektivnosti energetických investic a nástroje finanční analýzy
 • organizace a řízení podniků a společností
 • metody hodnocení efektivnosti investic
 • modely z oblasti operační analýzy a rozhodovacích procesů
 • ekonomické a finanční analýzy, včetně oceňování podniku
 • marketingové strategie a koncepce využití marketingových nástrojů
 • integrované systémy řízení podniku

Katedra elektrických pohonů a trakce

elekromobil

V oblasti vědy a výzkumu se katedra zaměřuje na moderní metody řízení střídavých pohonů, řízení pohonů elektromobilů, návrhem motorů a výkonových měničů a dalších topologií střídavých i stejnosměrných měničů a jejich řídicími systémy. V současnosti na katedře běží dva stěžejní projekty zabývající se vývojem řízení pro elektrické pohony a elektromobilitu.

Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení (CIDAM) je interdisciplinární V & V centrum soustřeďující týmy předních výzkumných institucí a renomovaných firem z oblasti mechatroniky. Cílem centra je dlouhodobá spolupráce účastníků v oblasti výzkumu a vývoje a přenos znalostí mezi výzkumnými organizacemi a zúčastněnými společnostmi. CIDAM cílí na řešení nových výzev v oblastech výkonové elektroniky, pohonů, řízení strojů a komplexních mechatronických systémů.

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka na Českém vysokém učení technickém v Praze má vysokou mezinárodní reputaci jako hlavní výzkumná organizace se zaměřením na automobilovou techniku. Výzkumné centrum se zaměřuje na výzkum a vývoj zážehových spalovacích motorů (benzínových, plynových, na alternativní paliva) a vznětových motorů osobních automobilů a těžkých nákladních vozidel. Výzkum motorů se týká oblastí termodynamiky, vnitřní aerodynamiky toků, přeplňování kompresorem i turbokompresorem, použitím konvenčních i nově se objevujících technologií, snižováním emisí, dynamiku motorů a optimalizací konstrukce. Mezi další výzkumné činnosti patří vývoj moderních pohonných systémů založených na elektrických a hybridních pohonech.

Katedra elektrotechnologie

solární panely na střeše budeovy FEL

Vědecké zaměření oboru Technologické systémy (ale i katedry Elektrotechnologie) lze vidět ve třech hlavních směrech: fotovoltaika, pájení a spojování v elektrotechnice, ekodesign a ekovýroba. Jedna z hlavních náplní katedry je výuka a výzkum v oblasti fotovoltaiky a výkonových polovodičových prvků. Katedra elektrotechnologie uskutečňuje mezinárodní semináře o výkonových polovodičových prvcích (ISPS – International Seminar on Power Semiconductors). Od roku 1992 jsou ve dvouletých intervalech pořádány pravidelně, poslední ročník (2014) byl již dvanáctým. V roce 2001 byly zahájeny mezinárodní semináře o výuce fotovoltaiky (IWTPV – International Workshop on Teaching in Photovoltaics) vedené prof. Bendou. Konaly se zpravidla v lichých letech, poslední ročník (2014) byl již sedmý.

Od přelomu tisíciletí se pod vedením doc. Macha věnuje tým pracovníků technologii pájení, vlastnostem bezolovnatých pájek a aplikaci vodivých lepidel. Po roce 2005 se do vědecko-výzkumného zaměření katedry promítá sílící vliv Evropské unie a tlak na ekologickou a trvale udržitelnou společnost. K bezolovnatému pájení se postupně přidávají otázky životního cyklu výrobku (LCA), návrh výrobků podle zásad ekodesignu.

Katedra elektroenergetiky

solární panely na střeše budeovy FEL

Ve vědecké, výzkumné a vývojové oblasti se katedra elektroenergetiky zabývá především výrobou, přenosem a distribucí elektrické energie, technikou vysokých napětí a v oblasti efektivního užití elektrické energie problematikou elektrického světla a tepla.

V oblasti přenosu a distribuce elektrické energie je na katedře vytvořen výzkumný tým, který řeší kvalitu el. energie na úrovni distribučních a přenosových soustav, zejména použití aktivních polovodičových filtrů pro kompenzaci jalového výkonů a pro filtraci vyšších harmonických proudů.  Dalším tématem této skupiny je řešení spolehlivosti energetických systémů, jejích zlepšování a lepší estimaci parametrů. Dalším aktuální výzkum se týká zásobování kritické infrastruktury státu elektrickou energií (mimořádné stavy elektrizační soustavy, blackout, válka...).

V oblasti vysokého napětí se zkoumá především vývoj kabelových koncovek pro 22 kV. Dalším tématem jsou vysokonapěťové optické senzory pro měření napětí až 10 kV, metrologie vysokých napětí, diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů a vliv námrazy na elektrickou pevnost.

V oblasti elektrotepelné techniky se katedra zabývá možnostmi využití kogeneračních jednotek, vývojem  výkonových odporníků a vytváření software FEM pro řešení elektromagnetických, tepelných, elektrostatických a rychlostních polí a jejich interakcí.

Ve světelné technice se katedra zabývá mnohonásobnými odrazy viditelného záření, vlivy mezopického vidění a vývojem robota na měření osvětlenosti.