English Česky

Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro studium v navazujícím magisterském programu Elektrotechnika, energetika a management - ekonomické obory

Ekonomika a řízení energetiky

 1. Funkce jedné proměnné. Limita, derivace funkce a její vlastnosti. Extrémy funkcí, neurčitý integrál, určitý integrál.
 2. Aplikace integrálního a diferenciálního počtu.
 3. Posloupnosti, řady a jejich aplikace.
 4. Řešení soustav lin. rovnic, lineární závislost a nezávislost vektorů, základní operace s maticemi.
 5. Organizace a technika statistických zjišťování dat. Třídění dat a řady rozdělení četností.
 6. Míry polohy, variability, asymetrie a špičatosti.
 7. Párová regrese a korelace.
 8. Indexní metody – hospodářské indexy. Časové řady.
 9. Analýza elektrických obvodů, Kirchhoffovy zákony.
 10. Vodivé, polovodivé, izolační a magnetické vlastnosti materiálů a jejich souvislost s technologií.
 11. Transformátory, princip, provedení a vlastnosti.
 12. Elektrické stroje točivé, střídavé a stejnosměrné a jejich základní vlastnosti.
 13. Zdroje pro výrobu elektrické energie, přenos a rozvod elektrické energie.
 14. Základy makroekonomiky, HDP, inflace, nezaměstnanost, hospodářský cyklus.
 15. Východiska managementu podniku, manažerské funkce. Chování spotřebitele a výrobce. Selhání trhu.
 16. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Zisk.
 17. Investiční rozhodování a kritéria ekonomické efektivnosti.
 18. Rozvaha, výsledovka a jejich analýza. Finanční analýza firmy. Rozpočty a kalkulace.
 19. Právní předpisy v oblasti podnikání, obchodně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, občansko-závazkové vztahy, práva a povinnosti podnikatelů.

Ekonomika a řízení elektrotechniky

 1. Funkce jedné proměnné. Limita, derivace funkce a její vlastnosti. Extrémy funkcí, neurčitý integrál, určitý integrál.
 2. Aplikace integrálního a diferenciálního počtu.
 3. Posloupnosti, řady a jejich aplikace.
 4. Řešení soustav lin. rovnic, lineární závislost a nezávislost vektorů, základní operace s maticemi.
 5. Organizace a technika statistických zjišťování dat. Třídění dat a řady rozdělení četností.
 6. Míry polohy, variability, asymetrie a špičatosti.
 7. Párová regrese a korelace.
 8. Indexní metody – hospodářské indexy. Časové řady.
 9. Elektromagnetické pole a jeho energie.
 10. Elektromagnetické jevy, indukce, magnetizace, silové působení.
 11. Vodivé, polovodivé, izolační a magnetické materiály.
 12. Vlastnosti materiálů a jejich souvislost s technologií.
 13. Součástky pro elektrotechniku.
 14. Základy makroekonomiky, HDP, inflace, nezaměstnanost, hospodářský cyklus.
 15. Východiska managementu podniku, manažerské funkce. Chování spotřebitele a výrobce. Selhání trhu.
 16. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Zisk.
 17. Investiční rozhodování a kritéria ekonomické efektivnosti.
 18. Rozvaha, výsledovka a jejich analýza. Finanční analýza firmy. Rozpočty a kalkulace.
 19. Právní předpisy v oblasti podnikání, obchodně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, občansko-závazkové vztahy, práva a povinnosti podnikatelů.

  Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro studium v navazujícím magisterském programu Elektrotechnika, energetika a management - technické obory

  pro studium na vybraném oboru ze skupiny

  Technologické systémy
  Elektrické stroje, přístroje a pohony
  Elektroenergetika

  1. Fyzikální pole – intenzita pole, potenciál, elektrické proudy.
  2. Elektromagnetické pole a jeho energie. Maxwellovy rovnice.
  3. Elementy a analýza elektrických obvodů. Kirchhoffovy zákony.
  4. Harmonický ustálený stav, fázory napětí a proudu a kmitočtové charakteristiky.
  5. Analýza přechodných jevů.
  6. Vodivé, izolační, dielektrické, polovodivé a magnetické vlastnosti materiálů. Základní typy vodičů, polovodičů, dielektrik a magnetik. Technologie tenkých a tlustých vrstev.
  7. Struktury, vlastnosti a charakteristiky výkonových polovodičových součástek. Výroba monokrystalů polovodičů.
  8. Fotolitografie, výroba vícevrstvých plošných spojů.
  9. Elektrické stroje točivé a netočivé, elektrické přístroje, principy a konstrukční řešení.
  10. Pohybová rovnice, komponenty elektrického pohonu, výkonové polovodičové měniče, jejich vlastnosti a oblasti použití.
  11. Struktura řídicího počítače pohonu, speciální bloky pro generování signálů.
  12. Typy výrobních zdrojů elektrické energie, jejich struktura a provozní charakteristiky, přehled zařízení a provozních režimů elektráren.
  13. Přenos a rozvod elektrické energie, komponenty elektrizačních soustav a jejich parametry, ustálené a poruchové stavy ES, přechodné děje v ES, principy chránění a dimenzování.
  14. Zákony sdílení tepla, elektrotepelná zařízení, vytápění. Světelně-technické veličiny, světelné zdroje a svítidla, osvětlování.